Hygyrchedd


Mae’r adran hon wedi’i dylunio i helpu’ch penderfyniad ynglŷn â mynychu gŵyl Big Tribute, gan eich galluogi i gynllunio’ch penwythnos a llywio unrhyw anghyfleustra posib cyn cyrraedd y safle.

Os oes gennych gwestiynau sydd heb eu hateb yna mae croeso i chi gysylltu â ni drwy big.tribute@gmail.com neu drwy ein tudalen Facebook a bydd rhywun yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.

 

 

Gwersyll Hygyrch

Mae ein gwersyll a’n maes parcio hygyrch yn ardal ddynodedig i gwsmeriaid nad ydynt yn gallu gwersylla yn y meysydd gwersylla safonol neu sydd angen mynediad at gyfleusterau arbenigol a ddarparwn.

Bydd y safle ar gael o 8am ddydd Gwener 23 Awst tan 12pm ddydd Llun 26 Awst 2024. Ewch i mewn i safle’r ŵyl trwy Gât 1 ac yna trowch i’r chwith lle bydd y Gwersyll Hygyrch wedi’i arwyddo’n glir.

Mae ein gwersyll a’n maes parcio hygyrch yn ardal wastad ar y cyfan (sy’n goleddfu wrth i chi fynd ymhellach i ffwrdd tuag at gefn y prif lwyfan), gyda thoiledau hygyrch a chawodydd safonol.

Mae wedi’i leoli’n agos at y brif arena i leihau pellter teithio a gwneud eich profiad yn haws.

Mae’r maes parcio hygyrch drws nesaf i’n gwersyll hygyrch. Os bydd lle yn caniatáu, mae croeso i chi yrru i mewn i ddadlwytho ond ni allwch adael eich cerbyd yn y fan a’r lle.

Wrth gyrraedd trwy Gât 1, bydd ein stiwardiaid neu aelodau diogelwch yn eich cyfeirio at y mannau parcio a gwersylla hygyrch dynodedig.

 

 

Maint grŵp mewn Gwersyll Hygyrch

Er mwyn cadw digon o le i’r rhai sydd ag anghenion mynediad gwirioneddol, eleni rydym yn gosod cyfyngiadau ar nifer maint grwpiau ar gyfer Gwersylla Hygyrch.

Ochr yn ochr â’r person sydd â gofynion mynediad, y Cynorthwyydd Personol (os oes angen), ac unrhyw blant yn eich grŵp, mae croeso i chi wahodd hyd at 2 oedolyn arall sy’n ffrind neu’n aelod o’r teulu i wersylla yn y maes gwersylla hygyrch – felly gallwch gael hyd at 4 oedolyn yn eich grŵp i gyd.

Mae’r rhif hwn wedi’i gapio fel y gallwn flaenoriaethu gofod a chyfleusterau’r maes ar gyfer y rhai sydd ag anghenion mynediad a gwerthfawrogir eich cydweithrediad. 

 

Cerbydau llety – Gwersylla Hygyrch

Gallwn letya nifer cyfyngedig o faniau gwersylla a charafanau yn y Gwersyll Hygyrch. I ddod â charafán neu fan gwersylla, prynwch docyn cerbyd llety hygyrch.

 


Mynediad i’r Safle

Mae safle gŵyl Big Tribute yn safle tir fferm gyda thopograffeg a chyflwr y tir yn amrywio felly byddwch yn ymwybodol bod hyn yn golygu bod gennym lawer o laswellt, traciau graean ac weithiau mwd!

Gofynnwn ichi fod yn ymwybodol o’r cyfyngiadau sydd gennym fel safle maes glas a fferm weithredol. Ar gyfer cwsmeriaid ag anghenion symudedd, ystyriwch y gallai fod angen cadair olwyn neu gadair wthio ar gyfer pob math o dir.

Gellir cyrraedd y rhan fwyaf o’r prif lwybrau o feysydd gwersylla / meysydd parcio i arena’r ŵyl ar hyd llwybrau (naill ai trac graean neu drac plastig) ond gan mai glaswellt yw’r rhan fwyaf o’r safle, sylwch y gall y tywydd effeithio’n ddramatig ar gyflwr y tir.

Lle bynnag y bo modd, ceisiwch ystyried pa baratoadau y gallai fod angen i chi eu gwneud a’r offer y gallai fod angen i chi ddod gyda chi.

 


Parcio Hygyrch

Mae maes parcio hygyrch drws nesaf i’r gwersyll hygyrch gyda llwybr hawdd i mewn i’r ŵyl i bob cwsmer hygyrch.

Os ydych chi’n cael eich gollwng, mae man gollwng trwy Gât 1 i gwsmeriaid sy’n mynd i Swyddfa Docynnau’r Ŵyl wrth y brif fynedfa.

 

Cyfleusterau Hygyrch

Bydd un Toiled Hygyrch wedi’i leoli ym mhob bloc o doiledau yn y brif arena.

Mae Toiledau Hygyrch hefyd wedi’u lleoli yn y Gwersyll Hygyrch.

Mae platfform gwylio gyda ramp mynediad ger y babell Blaen Tŷ o flaen y prif lwyfan. Siaradwch ag aelod o’n tîm stiwardio os oes angen unrhyw gymorth arnoch yno.

 


Tocyn Cynorthwyydd Personol (PA).

Os na allwch fynychu’r ŵyl heb gymorth ychwanegol, gallwch wneud cais am docyn am ddim i gynorthwyydd personol ddod gyda chi drwy gydol y penwythnos.

Tocynnau gofalwr am ddim ar gael i ddefnyddwyr sydd wedi cofrestru ar gynllun HYNT. Cysylltwch â swyddfa docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth am ragor o fanylion (Yn bersonol, drwy e-bostio artstaff@aber.ac.uk neu dros y ffôn ar 01970 623232).

 


Cŵn cymorth

Ni chaniateir unrhyw anifeiliaid ar y safle ac eithrio cŵn cymorth YN UNIG.

Caniateir cŵn cymorth i’r digwyddiad, ond rhaid i hwn fod yn gi cymorth sy’n cael ei gydnabod gan un o’r sefydliadau elusennol swyddogol fel aelodau o Assistance Dogs UK.

Sylwch, nid yw cŵn neu anifeiliaid therapi / cymorth emosiynol yn cael eu hystyried yn anifeiliaid cymorth.

Mae Big Tribute yn cadw’r hawl i wrthod cŵn wrth y gât nad ydynt yn cydymffurfio â’r broses hon nac yn bodloni gofynion anifail cymorth.

Sylwch os oes angen i chi ddod â’ch ci cymorth gyda chi, mae’n rhaid i chi roi gwybod i’n tîm cyn eich ymweliad ar big.tribute@gmail.com fel y gallant helpu i hwyluso eich mynediad i’r ŵyl.

Ticket Info 2024

What people are saying about the Big Tribute Festival

(Rating of 4.9 / 5 from over 700 Facebook reviews) 

"The relaxed and friendly atmosphere is amazing. Everyone involved work so hard to ensure we have a fabulous weekend with great entertainment. The site is kept clean throughout. My favourite place to be 10/10!!"

Debbie, 2022

"Fantastic weekend, bands amazing as ever, friendly and helpful staff, bar prices reasonable and an all round great family festival, so glad to be back, see you next year xxx"

 

Benita, 2022

 

"Not too big, everything you need on site, family friendly, excellent beer and food. Safe!! All round cracking good fun."

Linda, 2022

"Superbly organised, incredibly helpful & friendly. Fab tribute bands & other organised entertainment, good food choices & just an incredibly relaxing atmosphere!

Ann, 2022

"Great 3 days . Well worth the trip from Sussex"

John, 2022

"It's a brilliant 3 days of live tribute acts on the main stage and local groups in the bar... This was our 4th time and will definitely make it our 5th next year 😍 well done everyone and thanks for the memories x"

Angela, 2022

"Great weekend in Wales, good music, chilled vibe."

Mark, 2022