Telerau ac Amodau

GŴYL BIG TRIBUTE – TELERAU AC AMODAU TOCYN / MYNEDIAD

Mae’r holl amodau yma i’w darllen ynghyd â’r holl ddatganiadau a / neu gyfarwyddebau eraill sydd naill ai wedi’u dangos ar y tocyn neu eu harddangos yn yr adeilad.

Os bydd y cyflenwr yn torri’r contract hwn, ni fydd y cyflenwr yn atebol am unrhyw golled, difrod, neu gost yn codi o’r toriad nad oedd y cyflenwr yn ei ragweld yn rhesymol ar ddyddiad y contract hwn.

Mae’r hyrwyddwr yn cadw’r hawl i wrthod mynediad i’r deiliad os mai barn resymol yr hyrwyddwr neu ei gynrychiolwyr yw y gallai derbyn y deiliad fod yn risg i ddiogelwch y gynulleidfa a / neu’r deiliad a / neu’n effeithio ar fwynhad y gynulleidfa a / neu rediad yr ŵyl.

Gellir chwilio pawb sy’n dod i mewn i safle’r ŵyl fel amod mynediad. Ni chaniateir unrhyw sylweddau anghyfreithlon i mewn i’r safle. Gall meddiant arwain at orfod gadael yr ŵyl.

Dim ond oedolyn all brynu tocyn i rywun dan 18 oed, ar yr un pryd â phrynu ei docyn ei hun. Mae cyfyngiad o 2 docyn dan 18 y gellir ei brynu gyda phob tocyn oedolyn.

NI ELLIR YCHWANEGU TOCYNNAU DAN 18 AR ÔL PRYNU’R UN OEDOLYN.

Ar ôl cyrraedd yr ŵyl, rhaid i ddeiliaid tocynnau dan 18 oed gael eu band garddwrn ar yr un pryd â’r oedolyn a brynodd y tocynnau.

Mae angen i oedolion cyfrifol fod yn rhiant / gwarcheidwaid cyfreithiol neu dros 25 oed a byddant yn cael eu bandiau garddwrn ar y safle gyda’i gilydd. Efallai y bydd angen prawf oedran.

Byddwn yn gweithredu ‘Her 21’ yn swyddfa docynnau’r ŵyl. Os ydych chi’n ddigon ffodus i edrych o dan 21 yna bydd gofyn i chi ddangos ID i gasglu’ch band garddwrn oedolion.

Ni oddefir ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn unrhyw ran o safle’r ŵyl. Mae gwersylloedd yn agor am 8am ddydd Gwener 28 Awst 2020. Nid oes mynediad cynnar ar gael ddydd Iau ar unrhyw adeg.

Caniateir gwersylla yn y gwersylloedd swyddogol yn unig gyda thocyn gwersylla penwythnos.

Peidiwch â gwersylla o fewn y lonydd tân sydd wedi’u marcio ar y ddaear, bydd eich pabell yn cael ei symud os gwnewch hynny.

Nid yw tocynnau dydd yn cynnwys gwersylla na mynediad i’r meysydd gwersylla ar unrhyw adeg.

Ni ellir ad-dalu tocynnau.

Mae tocynnau a brynir trwy’r swyddfa docynnau yng Nghanolfan Gelf Aberystwyth wedi’u hargraffu ar eu tocynnau stoc mewnol. Nid yw’r amodau hyn yn berthnasol i ŵyl Big Tribute.

Mae pob tocyn yn parhau i fod yn eiddo i’r hyrwyddwr nes bod y taliad yn cael ei dderbyn yn llawn.

Gwaherddir ailwerthu’r tocyn hwn heb ganiatâd penodol Way Out Events Ltd.

Ni roddir tocynnau dyblyg o dan unrhyw amgylchiadau ar gyfer tocynnau coll ac ati – cadwch eich tocyn yn ddiogel.

Mae mynychwyr yn cytuno i ffotograffiaeth, ffilmio/recordio sain fel aelodau o’r gynulleidfa, y gellir eu defnyddio ar gyfer gweithgareddau hyrwyddo neu fasnachol.

Ni chewch ailwerthu na throsglwyddo’r tocyn hwn os ydych chi’n gwerthu neu’n trosglwyddo’r tocyn wrth gynnal busnes. Bernir eich bod yn gwerthu neu’n trosglwyddo yn ystod busnes lle credwn yn rhesymol eich bod yn gwneud hynny.

Ni chaniateir defnyddio unrhyw docynnau ar gyfer cystadlaethau neu hyrwyddiadau heb ganiatâd ysgrifenedig Way Out Events Ltd.

Ni chaniateir cysgu mewn cerbydau na phebyll mewn meysydd parcio oherwydd rheoliadau tân.

Caniateir faniau gwersylla, carafanau a phebyll trelar yn unig yn ardal y fan gwersylla. Rhaid i bawb sy’n aros yn y cerbyd fod â thocyn gwersylla penwythnos dilys.

Tocynnau cerbydau llety yn amodol ar argaeledd.

Dim ond moduron pwrpasol, carafanau a phebyll trelar a ganiateir yn yr adran cerbydau llety. Ni dderbynnir faniau/blychau ceffylau/ceir gyda matresi ac ati, hyd yn oed gyda thocyn dilys.

Ni roddir unrhyw ddyblygiadau ar gyfer tocynnau coll neu wedi’u difrodi.

Rhaid i bob deiliad tocyn (ac eithrio dan 5 oed) gyfnewid eu tocyn am fand garddwrn wrth gyrraedd, rhaid gwisgo hwn bob amser trwy gydol y digwyddiad.

Ni chaniateir mynd ag unrhyw alcohol i’r arena a rhaid i’r unig gynwysyddion a ganiateir gario hylif nad yw’n alcohol mewn cynwysyddion plastig cwympadwy neu ddeunydd tebyg nad ydynt yn fwy na 500ml.

Ni chaniateir systemau sain preifat, sylweddau anghyfreithlon, gwydr, tân gwyllt nac unrhyw eitemau eraill y mae’r trefnwyr yn eu hystyried yn anaddas neu’n amhriodol i safle’r ŵyl. Parchwch y caeau a defnyddiwch y biniau a ddarperir – ni chaniateir tanau mewn unrhyw ardal a byddant yn cael eu diffodd.

Mae yna wersyll a pharcio hygyrch i ddeiliaid bathodyn glas YN UNIG ar faes gwersylla’r DDA yn agos at brif fynedfa’r arena.

Tocynnau gofalwyr am ddim ar gael i ddefnyddwyr sydd wedi’u cofrestru ar gynllun HYNT. Cysylltwch â swyddfa docynnau Canolfan Gelf Aberystwyth i gael mwy o fanylion (01970 623232).

Bydd goleuadau’n cael eu darparu o amgylch y prif floc(iau) toiledau ac yn y brif arena ac o’i hamgylch. Rydym yn argymell bod pawb yn dod â fflachlamp i’ch helpu i symud ar hannau o’r safle gyda’r nos.

Mae’r ŵyl yn cael ei chynnal ar safle cae gwyrdd a all fynd yn fwdlyd yn ystod ac ar ôl tywydd gwlyb. Dewch ag esgidiau priodol, cymerwch ofal wrth gerdded o amgylch pob rhan o’r safle, a dewch â fflachlamp i’ch helpu chi’n ddiogel o amgylch yr ŵyl gyda’r nos.

Darperir cawodydd ar bob maes gwersylla yn rhad ac am ddim cyn belled â bod digon o ddŵr. Os yw’r cyflenwad yn brin, bydd dŵr yfed yn cael blaenoriaeth a bydd cawodydd ar gau cyhyd ag y bo angen.

Mae’r pwynt Plant Coll yn swyddfa docynnau’r ŵyl wrth fynedfa’r arena. Sicrhewch fod pawb sy’n dod gyda chi yn ymwybodol o’r lleoliad hwn pan gyrhaeddwch yr ŵyl.

Ni fydd unrhyw anifeiliaid yn cael eu derbyn i’r safle heblaw cŵn cymorth cofrestredig.

Bydd yr holl fynedfeydd i’r holl feysydd gwersylla yn cael eu stiwardio 24 awr y dydd. Ni chaniateir i unrhyw un heb fand garddwrn penwythnos fynd i mewn ar unrhyw adeg yn ystod y penwythnos.

Dylai pob plentyn sy’n mynychu sioeau neu’n cymryd rhan mewn gweithgareddau yn ardal Little Rockers (gan gynnwys pabell Little Rockers, pabell Mini Moshers a chaeau chwaraeon) gael eu goruchwylio bob amser gan riant neu warcheidwad.

Os edrychwch o dan 21 oed, peidiwch â theimlo sarhad os byddwn yn gofyn i chi am brawf oedran pan fyddwch chi’n prynu alcohol – dewch ag ID. Mae Big Tribute yn gweithredu’r polisi ‘Her 21’.

Ni chaniateir masnachu y tu mewn i safle’r ŵyl heb ganiatâd ysgrifenedig Way Out Events Ltd.

Ni chaniateir unrhyw recordwyr sain na fideo, offer ffotograffig proffesiynol na phiniau laser i’r arena.

Er y gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y bil llawn a hysbysebir yn perfformio, mae’r tocyn ar gyfer digwyddiad ac nid artist/band penodol. Mae Way Out Events Ltd yn cadw’r hawl i newid y bil neu’r amseroedd heb rybudd ymlaen llaw.

Os bydd Way Out Events Ltd yn canslo’r ŵyl, mae eu cyfrifoldeb am ad-dalu wedi’i gyfyngu i werth wyneb y tocyn yn unig.

Rhaid clirio pob cerbyd o’r safle erbyn 12pm ddydd Llun 31 Awst 2020 ac eithrio cerbydau sy’n dychwelyd i gasglu cerbydau llety.

Sylwch bod lle’n brin mewn unrhyw lwyfan neu atyniad sydd o fewn pabell neu strwythur tebyg, ac unwaith y byddant yn llawn, ni fydd unrhyw dderbyniadau pellach. Nid oes sicrwydd y cewch fynediad i’r ardaloedd hyn.

Mae’n anghyfreithlon ysmygu mewn mannau caeedig – edrychwch ar yr arwyddion o amgylch safle’r ŵyl. Mae’r trefnwyr yn cadw’r hawl i weithredu unrhyw gyfyngiadau/amodau y bernir eu bod yn angenrheidiol cyn ac yn ystod y digwyddiad er mwyn sicrhau bod safle’r ŵyl yn cael ei reoli’n ddiogel.

Defnyddir goleuadau sain chwyddedig a goleuadau strôb yn y digwyddiad hwn.

Mae’r hyrwyddwyr yn cadw’r hawl i newid telerau ac amodau mynediad i ŵyl Big Tribute yn unol ag unrhyw ddeddfau, deddfwriaeth neu bolisïau cwmni mewnol newydd.

RHYBUDD: MAE’N BOSIB Y GALL CERDDORIAETH UCHEL ACHOSI DIFROD I’R CLYW.

GELLIR DEFNYDDIO EFFEITHIAU ARBENNIG YN Y DIGWYDDIAD HON YN CYNNWYS GOLEUADAU STRÔB, LASERS, PYROTECHNEG A THÂN GWYLLT.

Gwybodaeth am Docynnau ac Ad-daliadau 2020

Beth mae pobl yn ei ddweud am Ŵyl Big Tribute

(4.9 / 5 gan bron i 500 o adolygiadau Facebook)

"Just returned from my first ever festival, what a fantastic weekend,cannot praise the organisers enough, facilities were excellent, spotlessly clean, first class tribute acts, everyone friendly, wonderful experience thank you to everyone, see you next year"

Fiona, 2019 

"This will be our 3rd year at the at the Big Tribute and cannot wait. Great festival very chilled and family friendly and even the beer and food costs are reasonable no wonder its so popular."

Paul, 2019 

"Was my first time going this year, and they had amazing acts! (Most of them were the sort of music I listen to anyways so it was perfect!) Great performances. I already want to go again! "

Laura, 2019 

"Fabulous event. great for families. loads to do and see for all ages. Fab acts on all of the stages - especially the bar! Great facilities and really well organised. fancy dress was amazing and a lot of effort made by lots of people. "

Karen, 2019 

"Absolutely brilliant weekend. My family and friends have been coming here for the last two years and cannot fault it. There are loads of top tribute bands and the atmosphere is amazing. Cannot wait for next year!"

Steve, 2019 

"Perfect weekend for Families Singles or groups. There's something for everyone. I've been every year from the start and it's getting better every year. Thank you staff and crew see you again in August! "

Debbie, 2019 

"This year was our groups 4th visit to the tribute festival and we had a great time! Lovely friendly atmosphere, with great music! Nice chance to relax and enjoy the experience"

Claire, 2019